فهرست موارد استنادی هیات نظارت :

1- بروشور معرفی نشریه هابیل در نمایشگاه مطبوعات
2- سکس ؛ انسانی یا اقتصادی / دوره جدید هابیل شماره 4 مرداد و شهریور 1389
3- حجاب و زیست جهان جنسی / دوره جدید هابیل شماره 4 مرداد و شهریور 1389
4- فرهنگ علمایی و سیاست حجاب اجباری در ایران / دوره جدید هابیل شماره 4 مرداد و شهریور 1389
5- حیاط خلوت / دوره جدید هابیل شماره 5 خرداد و تیر 1390
6- امر جنسی و مسئله حاکمیت / دوره جدید هابیل شماره 5 خرداد و تیر 1390
7- اجباری و ملالت های آن / دوره جدید هابیل شماره 5 خرداد و تیر 1390
8- یک قفس بزرگ / دوره جدید هابیل شماره 5 خرداد و تیر 1390