هابيل
نشریه ای در زمينه‌ي تاريخ و فرهنگ انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
دوره جدید شماره پنج - شماره‌ي 4 معکوس
خرداد و تیر 1390

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : مجتبا شاه‌مرادي

سردبير: محسن حسام مظاهري

زیر نظر شورای سیاست گذاری

شوراي تحريريه:
احمد ذوعلم، حامد صلاحي، محمد صمدي، سيدعلي كشفي، علي‌رضا كميلي

سایت نشریه :
علی فریدی زاده

هم‌كاران اين شماره:
شهاب اسفندیاری، محمدحسين بادام‌چي، علی بازرانی، امين بزرگيان، مصطفا پورمحمدی، مجيد پورولي كلشتري، محمدحسين جعفريان، علي داودي، مسعود دياني، كاظم رستمي، مجید سعدآبادی، محمد صدرا، مرتضا صفايي، سیروس عبدی، راضیه عسگرنژاد، محمد کاشی، حسام‌الدین مطهری، آيه موسوي، سیدمرتضا هاشمی مدنی، قربان ولیئی، حسن یعقوبی
با تشكر از:
علی‌رضا کمری، محمدرضا زائری